مجموعه نکات آموزش مداحی قسمت ششم- حسین معینی

868

مجموعه نکات آموزش مداحی (طریق ارادت) قسمت ششم. این برنامه در ماه صفر المعظم سال 1396 از شبکه استانی بوشهر پخش شد که مورد استقبال خیل عظیمی از هم استانی ها و دیگر استان ها قرار گرفت . (موضوع جلسه ششم: لزوم تدوام برنامه های یک مداح در طول)