در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.
Loading...

ایده کست ۴

236
قسمت چهارم ایده كست با حضور رضا غیابى (فرصت آفرین) ! مجری : طاده آلکسانی ================================= ﻏﯿـﺎﺑﯽ ﻣـﺪﯾﺮﻋـﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﺸﺎوره اﯾﻠﯿﺎ//ﻓـﺮﺻـﺖآﻓـﺮﯾﻦ و ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻣــﺪﯾﺮهی ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣـﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻋـﻠﻢ و ﺛـﺮوت ﭘـﺎرس اﺳـﺖ، دو ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او اﻣﮑـﺎن ﻣﯽدﻫـﻨﺪ، ﺑـﺮای ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی ﻧـﻮﭘـﺎ و ﺑـﺰرگ در اﯾـﺮان ﻓـﺮﺻـﺖ ﺧـﻠﻖ ﻧـﻤﺎﯾﺪ.
دیدگاه‌ها