نخستین جلسه دادگاه مدیران سابق سایپا؛ متهمانی که هم خریدار بودند و هم فروشنده

722
نخستین جلسه دادگاه مدیران سابق سایپا؛ متهمانی که هم خریدار بودند و هم فروشنده؛ دو نماینده مجلس هم درمیان متهمان
pixel