نکته ای جالب درمورد تکنیک پای لین دان

851
تمرکز تکنیک پای لین دان بر روی بازی خوانی از حریف در سمت فورهندش می باشد. فیلم بالا را ملاحظه کنید.
pixel