هوشمندسازی تا چه حد؟! آیا باید عامل انسانی حذف شود؟!

35

یادگیری هوش مصنوعی در آینده باعث ایجاد یا شکستن سرمایه گذاری خواهد شد، اما آیا این بدان معنی است که ما باید انسان ها را از بین ببریم؟ الکساندر فلیس می گوید ما هنوز ممکن است نیاز به تماس های انسانی را داشته باشیم. بدهی و وام دانشجویی به طور نمادین افزایش می یابد! جوزلین گارسیا به عقب باز می گردد، به طوری که ما را به سمت مشکلی برای دانشجویان آمریکایی می گیرد.AI: Should We Take Humans Out Of Investin