مدیریت عملکرد . بخش چهارم . ارزیابی عملکرد همکاران

876

در این وبینار توضیحات مختصری درباره ارزیابی عملکرد و روشهای آن شامل مقدمات، توان سازمانی، ارزیابی عملکرد و بعضی شاخص های ارائه گردیده است.