معرفی دیفرانسیل لغزش محدود LSD

3,765

وظیفه ی دیفرانسیل تقسیم نیروی موتور بین چرخ های محرک است، این مساله زمانی اهمیت پیدا می کند که خودرو در پیچ قرار می گیرد و چرخ خارج پیچ باید دوران بیشتری نسبت به چرخ داخل پیچ داشته باشد، اگر دیفرانسیل این اختلاف دور را ایجاد نکند، پایداری خودرو از دست می رود، حال اگر یک چرخ بر روی سطح لغزنده ای قرار بگیرد، تمام نیرو به آن منتقل می شود و چرخ دیگر متوقف می شود، این زمانی است که LSD وارد عمل می شود.

نیلی کار
نیلی کار 207 دنبال کننده