محمّد امین 110

محمّد امین 110

1 ماه پیش
در پایان کلیپ نوشتند که البته همه احتمال است! ... بله بخاطر شواهدی احتمال دارد کوروش ذوالقرنین و خدا پرست و عادل و درستکار بوده باشد و بخاطر شواهدی تاریخی هم احتمال دارد کوروش بت پرست و ظالم بوده باشد... ذوالقرنین قرآن فردی إلهی است پس چگونه میتوان بر فرض صحّت منشور منسوب به کوروش؛ ذوالقرنین را کوروش دانست با آنکه خدایان دروغین مردوخ و بعل و نبو را تمجید کرده و تمثال خدایان دروغین را به بت کده هایشان باز گردانده
جنبش امام زمان (عج )
جنبش امام زمان (عج ) صحیح الله اعلم ، مصالحه