احیای مدیریت کارتوگرافی سازمان

309

شروع مجدد مدیریت کارتوگرافی سازمان نقشه برداری کشور در سال 1379 پس از 5 سال توقف