ترمودینامیک - فرایندهای هم حجم و هم فشار

243
تدریس فرایند های هم حجم و فه فشار مبحث ترمودینامیک فصل 5 فیزیک 10 رشته ریاضی توسط محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
pixel