خلاصه کتاب نابغه دیوانه رندی گیج - نسل نواندیش

862

این کتاب نظام باورهای شما را تغییر می دهد، فرضیات شما را به چالش می کشاند. شیوه تفکر شما را تغییر می دهد و تازه این آغاز ماجراست! رندی گیج استاد و راهنمای رساندن شما به نبوغ کارآفرینی است. این کتاب را از وبسایت انتشارات نسل نواندیش تهیه کنید.

pixel