درمان هیجان مدار (با جلسه درمان)

68

این محصول معتبر تولید شده توسط انجمن روانشناسی امریکا میباشد و اجرای تکنیک ها توسط دکتر سویی جانسون درمانگر مطرح امریکایی انجام‌ میشود

روانکال
روانکال 28 دنبال کننده