آموزش ورد مقدماتی - فصل دوم

230

آموزش ورد مقدماتی شامل ۶فصل: فصل2: اصول قالببندی متن: تغيير نوع قلم، تغيير سبک نگارش قلم، اصول کار با ابزار بالانویس (Superscript) و پایین نویس (Subscript)؛ اصول قالببندی پاراگراف: ترازبندی پاراگراف (Alignment)، تنظيم فاصله بين حروف (Character Spacing)، تنظيم فاصله بين سطرهای يک پاراگراف Spacing) Line)، تنظيم فاصله بين پاراگرافها (Spacing)، تورفتگی پاراگرافها (Indentation)، اصول كار با خط كش (Ruler)، ايجاد ليست بالت دار (Bullet)، ايجاد ليست شماره دار (Numbering)، اصول کار با (Format Painter)

چراغ 23 دنبال کننده
pixel