گفتار 20 ”معنای عشق“

280
با عشق آدمی تجهیز شد تا جمال حسن و زیبایی مطلق را بفهمد و بیابد.
pixel