مراحل تولید ظروف میناکاری

312
تمام ظروف میناکاری (صفر تا صد)در کارگاههای صنایع دستی نیکان تجارت هاشمی توسط افراد متخصص و حرفه ای انجام میشود.
pixel