تیم تحریریه «عصر تراکنش» از شماره 21 می‎گویند

276

در شماره بیست و یک ماهنامه «عصر تراکنش» پرونده‎ای را به سوپر اپ اختصاص دادیم. در این ویدئو تیم تحریریه ماهنامه در مورد این پرونده و سایر مقاله‎ها توضیح می‎دهند.

راه پرداخت
راه پرداخت 481 دنبال کننده