آزمایش رسانش گرمایی

222
آشنایی با شیوۀ رسانش در انتقال گرما. تدوین و صداگذاری استاد محمد گلزاری.
pixel