بایدها و نبایدهای جلسه مصاحبه شغلی

303
نحوه ورود به جلسه مصاحبه، دست دادن ابتدای جلسه با مصاحبه گر، زبان بدن و رفتارهای مناسب و نامناسب در این ویدئو به تصویر کشیده شده است.
pixel