آوای جاوید-برنامه نه-تصنیف "نگار طناز"

1,213

اثری از آوای جاوید-آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ در آواز بیات اصفهان- روایت از استاد عیسی خان بهنام نا مهربان نگار طناز من مرغ شکر شکن و خوش آواز من ضبط در ساحل کیش آذرماه 139۴ www.Avayejavid.com-- https://telegram.me/avayejavid