مصاحبه جف بزوس Jeff Bezos، مدیر عامل موفق آمازون

3,626

در این مصاحبه جف بزوس از خنده های خود می گوید! ایران رویش ، تفاوت را احساس کنید iranrooyesh.ir کرده غوغا درجهان این آمازون دات کام بین ولوله و شوردرآدمیان جانا ببین میخرند ومیفروشند وه چه شیرین وچه آسان قبل ازآن در کارخود بودند هریک چه هراسان راه اندازد فقط با یک کلیک داد وستد من چه گویم هرچه در وصفش بگویم کم سزد