عید فطر بر همه همراهان گرامی مبارک - 7play.studio

130

گروه موسیقی خورشید قطعه کرد بیات استاد پرویز مشکاتیان روزی که خورشید عاشق شد... نوای زیبای آسمانیش همه جا را پر کرد.. گرمای وجودش در تک تک ذرات مخلوقات هستی نفوذ کرد... هر خنده خورشید عاشق نوری بود و نوایی من و سازم همراهش شدیم.. رقص کنان عاشق تا ابد... مدرس و نوازنده تنبک: سبا جدیدی مدرس ونوازنده سنتور: سمیه آبکار

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.8 هزار دنبال کننده