انواع محدودیتهای زائد و بعضی روشهای شناسایی در برنامه ریزی خطی - تحقیق در عملیات

1,029

محدودیت زائد هندسی و جبری چه تفاوتی دارند؟ در کتابهای مورتی، بازارا و برتسیماس چه مطالبی در این مورد وجود دارد؟