در استادیوم خالی، بلیطی برای بانوان نمانده بود!

1,651
pixel