آشنایی با دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

1,289
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel