کلیپ آبگیری سازه های آبخیزداری حوزه سرخون شهرستان بندرعباس

101
کلیپ آبگیری سازه های آبخیزداری حوزه سرخون شهرستان بندرعباس. ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی 98.طی بارندگی های 26اذرماه
pixel