گیم پلی بازی دوران افتخار

331
این بازی مدتها پیش ساخته و مراحل متنوعی دارد اکشن تیراندازی.
pixel