فناوری تمرین پنالتی،کنگره موبایل، تحول دیجیتال

100

فناوری تمرین پنالتی با امیرتقوی، مدیر آکادمی تحول دیجیتال، در کنگره موبایل بارسلونا