کرونا به دنبال سهل انگاری شهروندان، بی محابا در اصفهان قربانی می‌گیرد...

42
pixel