حاج سعید قاسمی، تکرار تاریخ

1,149

سخنرانی طوفانی حاج سعید قاسمی در بابل و بازخوانی عبرت های تاریخ انقلاب اسلامی...