زندگیمو به خاطر جریمه دیرکرد از دست دادم

80

⭕️ زندگیمو به خاطر جریمه دیرکرد از دست دادم ⭕️ خواهش میکنم مردم دیگه وام نگیرن حداقل __ ✊️نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا