گفتار 7 ”قصه موسی و بنی اسرائیل“

87
ذیل تفسیر آیاتی از سوره بقره و چگونه میتوان از دل حیات اجتماعی “فلسفه تاریخ” را استخراج کرد؟
pixel