تصنیف روز و شب استاد علیرضا افتخاری

4,795

مانده ام در حسرت بالا و بلایی و روز و شب جان دهم از دوری دیر آشنایی روز و شب هر سحر نام تو را با سوز دل سر داده ام تا مگر بر تو رسد از من صدایی روز و شب