دختر فیزیک ! ! ( کلیپی در مورد الکتریسیتۀ ساکن )

477

در این کلیپ ، چند رویداد الکتریکی مورد بررسی قرار می گیرد .