چرا از زندگینامه های سیاسی نمی توان درس سیاست آموخت؟

955
نویسنده: دکتر ایمان فانی این ویدیو به معرفی مفهوم میانگین رفتار سیاسی یک ملت و توضیح ذهنیت سیاسی می پردازد.
pixel