حضور مدیر عامل نوروچلنج در برنامه پایش به عنوان جوان موفق

180

خانم فرزانه یوسفی پور، منتخب برنامه پایش به عنوان جوان موفق، سه شنبه دهم اردی بهشت ماه در این برنامه حضور پیدا کردند.

نوروچلنج
نوروچلنج 6 دنبال کننده