مداحی آقارضاصدوقی ازکاشان، 30مردادماه 98مهمان مجمع الذاکرین نایین

218

مداحی آقارضاصدوقی ازکاشان ، 30مردادماه 98منزل مرحوم عباس عاشقی مهمان جلسه ی هفتگی مجمع الذاکرین نایین