گفتار۱۱۰ ”آدمی برای فهم ،تمنا و تملک چه چیز آفریده شده"

183
سخنی در عظمت دوران کودکی علی (ع) و گنجواره هایی دیگر …
pixel