3سلیمانی و1بختیاری پیش پای جایگاه جلوس امام خمینی در بهشت زهرا

162

آفتاب به سر درخت ناربندان است ..........عاشق به میان کوچه سرگردان است سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی ....................ما را زِ سرِ بریده می ترسانی؟ گر ما زِ سرِ بریده می ترسیدیم.......................در کوچه عاشقان نمی گردیدیم