امام خمینی (ره): از هیچ کس نترسید الّا خدا.

985

به هیچ کس امید نبندین الّا خدا امام خمینی (ره): از هیچ کس نترسید الّا خدا. همه امیدشان را به خدای تبارک و تعالی که منبع قدرت و نور است، ببندند و هیچ توطئه‌ای را از آن نترسند. کسی که پشتیبان اون خداست از این توطئه‌ها نباید بترسد.