چرخه مکانیزه فرایند در BPMSها چگونه است؟

26
در فاز پنجم استقرار مدیریت فرایند، بعد از تحلیل فرایند و ترسیم فرایند وضع مطلوب به چرخه مکانیزه فرایند در BPMSها می رویم. در این ویدئو در خصوص این چرخه در BPMSها شرح داده شده است تا نسبت به اقدامات و فعالیتهای لازم جهت انجام در BPMS آگاه باشیم.
pixel