استادکاران اصفهانی چطور برای ائمه بقیع (ع) ضریح ساختند؟

209

این مستند در خصوص ضریح مطهر چهار امام بقیع است. این ضریح در سال 1320 هجری قمری توسط هنرمندان اصفهانی ساخته شد و سپس به مدینه منوره حمل شد و در آن محل نصب گردید که نهایتا 24 سال بعد در سال 1344 هجری قمری در حمله وهابیان به مدینه منوره تمام حرم ها و آثار اسلامی تخریب شد. http://cmmt.ir/54A