انتقاد معلم از وزیر آموزش و پرورش

393
نقد معلم به وزارت و وزیر آموزش و پرورش/ توسط علیرضا احمدپور خرّمی در حضور آقای دکتر حسینی سرپرست محترم وزارت خانه آموزش و پرورش / اطلاعات بیشتر را در انگاره بخوانید: https://engare.net/teacher-critique
pixel