واحدکار23،طراحی امورگرافیکی بارایانه، ذخیره،بارگذاری،مدیریت و ویرایش کانال ها

58
در این فیلم با نحوه ذخیره و بارگذاری، انتخاب و ویرایش، و مدیریت و تغییر ترتیب کانال ها آشنا می شوید.
st_1050 33 دنبال کننده
pixel