بخش چهارم بازاریابی بعد از کرونا در صنعت غذا (لایو اینستاگرامی)

16
بخش چهارم لایو اینستاگرامی دکتر محمد فاریابی با فیس فود، رسانه تخصصی صنعت غذا در خصوص بازاریابی رستوران ها و کسب و کارهای موجود این صنعت بعد از کرونا
pixel