بچون دزفیل (سوزوم سوزه)

295

ماری گزاتون اهواز سوزه همه سوزه سوزوم سوزه بچون دزفیل پرچم بالاست سه غه سر بچون دزفیللللل