نظر سخنگوی دولت، درباره تخریب ها علیه دولت و دستگاه دیپلماسی

28
ربیعی: کاری که دنبال می کنیم به طور کامل مبتنی بر اتفاق نظر داخلی است/ خواهش می کنم منصفانه حرف زده شود
pixel