ارتباط افزایش دفعات رابطه ی جنسی و احتمال بارداری

2,832

برای بارداری، داشتن نزدیکی هر 36 تا 48 ساعت، طی 3 یا 4 روز قبل و بعد از زمان تخمینی تخمک گذاری توصیه می شود. توانایی باروری در هر چرخه ی قاعدگی در یک زوج طبیعی 20 تا 25 درصد می باشد.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده