آریستا : سامانه جامع مدیریت منابع صدا وتصویر

132

یک سامانه مدیریت منابع MAM (Media Asset managementاست که کلیه مراحل تولید آن بدست متخصصین داخلی درشرکت بین المللی تهران فراژه صورت گرفته است . .این سامانه قادر است بطور یکپارچه کلیه عملیات مربوط در یک شبکه تلویزیونی ویا آرشیو دیجیتال را برنامه ریزی و اجرا نموده وعلاوه بر صرفه جوئی درهزینه ، نیروی انسانی ووقت آمار دقیقی نیز ازعملیات انجام شده دراختیار قرار دهد.