کلیپ شماره ۵؛ «روایت خدمت سفیران لبخند» نوروز 1400

52
روایتی از فعالیت های تیم دندانپزشکی کاری از واحدخواهران گروه رسانه ای مثل آوینی قرارگاه انصارالزهرا(س)
pixel