کتاب مانگا و اهورا، قسمت 19

215

در قسمت نوزدهم: «نام پیشین «سنندج» چه بوده است» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.